Pirms atbildes saņemamo zvana signālu skaita iestatīšana

background image

Pirms atbildes saņemamo zvana signālu skaita iestatīšana

Ja ieslēdzat opciju Auto Answer (Automātiskais atbildētājs), varat norādīt, cik zvana
signāliem jāatskan, pirms ierīce automātiski atbild uz ienākošo zvanu.
Iestatījums Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) ir svarīgs, ja jums
vienā tālruņa līnijā ar printeri ir automātiskais atbildētājs, jo automātiskajam
atbildētājam ir jāatbild uz zvanu, pirms to izdara printeris. Zvana signālu skaitam, pēc
kura printerim jāatbild, ir jābūt lielākam nekā zvana signālu skaitam, pēc kura atbild
automātiskais atbildētājs.
Piemēram, iestatiet, lai automātiskais atbildētājs atbild pēc dažiem zvana signāliem,
bet printeris — pēc lielākā iespējamā zvana signālu skaita. (Maksimālais zvana signālu
skaits ir atkarīgs no valsts/reģiona.) Ar šiem uzstādījumiem automātiskais atbildētājs
atbildēs uz zvanu un printeris uzraudzīs līniju. Ja printeris atpazīst ienākošā faksa

Faksa iestatījumu maiņa

65

background image

signāla toņus, tas pieņems faksu. Ja zvans ir balss zvans, automātiskais atbildētājs
ieraksta ienākošo ziņojumu.

Lai iestatītu zvana signālu skaitu līdz atbildei
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Basic Fax

Setup (Faksa pamatiestatījumi).

3. Pieskarieties Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei).
4. Pieskarieties (bultiņa uz augšu) vai (bultiņa uz leju), lai mainītu zvana signālu

skaitu.

5. Pieskarieties Done (Paveikts), lai apstiprinātu iestatījumu.