Faksa galvenes konfigurēšana

background image

Faksa galvenes konfigurēšana

Automātiskā atbildētāja iestatīšana (funkcija Auto answer)

Pirms atbildes saņemamo zvana signālu skaita iestatīšana

Atbildes zvana signāla maiņa zvanu izšķiršanas funkcijai

Numuru izsaukšanas metodes iestatīšana

Zvana atkārtošanas opciju iestatīšana

Faksa ātruma iestatīšana

Faksa skaņas skaļuma iestatīšana

Faksa galvenes konfigurēšana

Faksa galveni drukā katra nosūtāmā faksa augšdaļā, norādot jūsu vārdu/organizācijas
nosaukumu un faksa numuru. HP iesaka iestatīt faksa galveni, izmantojot printera
komplektā iekļauto HP programmatūru. Faksa galveni var arī iestatīt, izmantojot
printera vadības paneli tā, kā aprakstīts šeit.

5. nodaļa

64

Fakss

background image

Piezīme. Dažās valstīs/reģionos likums nosaka, kāda informācija jānorāda faksa
galvenē.

Lai iestatītu vai mainītu faksa galveni
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Basic Fax

Setup (Faksa pamatiestatījumi).

3. Pieskarieties Fax Header (Faksa galvene).
4. Norādiet savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un tad pieskarieties Done

(Paveikts).

5. Ievadiet savu faksa numuru un tad pieskarieties Done (Paveikts).