Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana

background image

Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana

Faksa kļūdu atskaišu drukāšana

Faksa žurnāla drukāšana un apskate

Faksa žurnāla notīrīšana

Detalizētas informācijas par pēdējo faksa operāciju drukāšana

Zvanītāju ID atskaites drukāšana

Zvanu vēstures apskatīšana

Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana

Ja ir nepieciešams drukāts apstiprinājums, ka faksi ir nosūtīti veiksmīgi, veiciet šādas
darbības pirms faksu nosūtīšanas, lai aktivizētu faksa apstiprināšanu. Izvēlieties On
Fax Send (Nosūtīt faksu)
vai On (Send and Receive) (Nosūtīt un saņemt).
Faksu sūtījuma apstiprināšanas noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts). Tas nozīmē,
ka nedrukā apstiprinājuma atskaiti par katru nosūtīto vai saņemto faksu.
Apstiprinājuma ziņojums, kas norāda, vai fakss ir veiksmīgi nosūtīts, īslaicīgi parādās
vadības paneļa displejā pēc katras darbības veikšanas.

Piezīme. Faksa nosūtīšanas apstiprinājuma atskaitē var iekļaut faksa ziņojuma
pirmās lapas attēlu, atlasot On (Fax Send) (Sūtīt faksu) vai On (Send and
Receive)
(Sūtīt un saņemt), un ja faksu ieskenē, lai nosūtītu no atmiņas, vai,
izmantojot opciju Scan and Fax (Skenēt un nosūtīt faksu).

5. nodaļa

70

Fakss

background image

Lai aktivizētu faksu apstiprināšanu
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Fax Reports

(Faksa atskaites).

3. Pieskarieties Fax Confirmation (Faksa apstiprinājums).
4. Pieskarieties, lai izvēlētos kādu no tālāk minētajām opcijām.

Off (Izslēgts)

Faksa apstiprinājuma atskaite, sūtot un saņemot faksa ziņojumu,
netiek drukāta. Tas ir noklusējuma iestatījums.

On (Fax Send)
(Nosūtīt faksu)

Drukā katra nosūtītā faksa apstiprinājuma atskaiti.

On (Fax Receive)
(Saņemt faksu)

Drukā katra saņemtā faksa apstiprinājuma atskaiti.

On (Send and
Receive) (Nosūtīt
un saņemt)

Drukā katra nosūtītā un saņemtā faksa apstiprinājuma atskaiti.

Lai atskaitē iekļautu faksa attēlu
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Reports (Faksa atskaites) un pēc tam pieskarieties Fax

Confirmation (Faksa apstiprinājums).

3. Pieskarieties On (Fax Send) (Sūtīt faksu) vai On (Send and Receive) (Sūtīt un

saņemt).

4. Pieskarieties Fax Confirmation with image (Faksa apstiprinājums ar attēlu).