Faksa kļūdu atskaišu drukāšana

background image

Faksa kļūdu atskaišu drukāšana

Printeri var konfigurēt, lai tas automātiski dukātu atskaiti, ja pārraides vai saņemšanas
laikā rodas kļūda.

Lai iestatītu, ka printeris automātiski drukā faksa kļūdu atskaites
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Fax Reports

(Faksa atskaites).

3. Pieskarieties Fax Error Report (Faksa kļūdu atskaite).
4. Pieskarieties, lai izvēlētos kādu no tālāk minētajām opcijām.

On (Send and
Receive) (Nosūtīt
un saņemt)

Drukā ikreiz, kad rodas faksa kļūda.

Off (Izslēgts)

Neveic faksa kļūdu atskaišu drukāšanu.

On (Fax Send)
(Nosūtīt faksu)

Drukā ikreiz, kad rodas nosūtīšanas kļūda. Tas ir noklusējuma
iestatījums.

On (Fax Receive)
(Saņemt faksu)

Drukā ikreiz, kad rodas saņemšanas kļūda.

Atskaišu lietošana

71