Pareizo faksa iestatījumu atlase mājās un birojā

background image

Ja neesat pārliecināts par to, kāda veida tālruņu sistēma jums ir (seriālā vai paralēlā), uzziniet to
no sava telefonsakaru operatora.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Pareizo faksa iestatījumu atlase mājās un birojā

A variants: atsevišķa faksa līnija (balss zvani netiek saņemti)

B variants: printera uzstādīšana darbam ar DSL

C variants: printera uzstādīšana darbam ar PBX tālruņu sistēmu vai ISDN līniju

D variants: fakss ar atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas

E variants: kopēja balss/faksa līnija

F variants: kopēja balss/faksa līnija ar balss pastu

G variants: faksa līniju izmanto arī datora modems (balss zvani netiek saņemti)

H variants: balss/faksa līnija kopā ar datora modemu

I variants: kopēja balss/faksa līnija ar automātisko atbildētāju

J variants: telefona/faksa līnija kopā ar datora modemu un automātisko atbildētāju

K variants: balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un balss pastu

Pareizo faksa iestatījumu atlase mājās un birojā

Lai sekmīgi strādātu ar faksu, jāzina, kādam aprīkojumam un pakalpojumiem (ja tādi ir) vēl tiek
izmantota tālruņa līnija, kuru lieto printeris. Tas ir svarīgi tāpēc, ka var rasties nepieciešamība
nepastarpināti savienot daļu sava esošā biroja aprīkojuma ar printeri, turklāt, visticamāk, nāksies
mainīt dažus faksa iestatījumus, lai varētu sekmīgi nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus.
1. Nosakiet, vai jūsu tālruņa sistēma ir seriālā vai paralēlā. Skatiet Faksa iestatīšana (paralēlas

tālruņu sistēmas).
a. Seriāla tipa tālruņa sistēma — sk. Seriālā tipa faksa uzstādīšana.
b. Paralēlā tipa tālruņa sistēma — pārejiet pie 2. darbības.

2. Izvēlieties aprīkojuma un pakalpojumu kombināciju, ko izmanto jūsu faksa līnija.

DSL: telefona operatora ciparu abonenta līnijas (DSL) pakalpojums. (Iespējams, ka jūsu
valstī vai reģionā DSL sauc par ADSL.)

PBX: privāta nozaru apmaiņas (PBX) tālruņa sistēma vai integrēto pakalpojumu cipartīkla
(ISDN) sistēma.

Atšķirīgās zvanīšanas pakalpojums: atšķirīgās zvanīšanas pakalpojums caur telefona
operatoru nodrošina vairākus tālruņa numurus ar dažādiem zvanīšanas veidiem.

Balss zvani: balss zvani tiek saņemti uz to pašu tālruņa numuru, kuru izmantojat printera
faksa izsaukumiem.

Pielikums C

Valstis/reģioni ar paralēlu tālruņu sistēmu (turpinājums)

180

Faksa papildiestatījumi

background image

Datora iezvanes modems: datora iezvanes modems ir pieslēgts tai pašai tālruņa līnijai,
kurai pieslēgts printeris. Ja jūs atbilde ir Yes (Jā) uz jebkuru no nākamajiem jautājumiem,
izmantojat datora iezvanes modemu:

Vai nepastarpināti nosūtāt faksus no datora programmas un saņemat faksus tajā,
izmantojot iezvanpieejas savienojumu?

Vai jūs nosūtāt un saņemat e-pasta sūtījumus tieši no jūsu datora programmas un uz
to, izmantojot iezvanpieejas savienojumu?

Jai jūs piekļūstat Internetam no sava datora, izmantojot iezvanpieejas savienojumu?

Automātiskais atbildētājs: automātiskais atbildētājs, kas atbild uz balss zvaniem uz to
pašu tālruņa numuru, kuru izmantojat printera faksa izsaukumiem.

Balss pasta pakalpojums: balss pasta pakalpojumi tiek abonēti no tālruņa pakalpojumu
operatora uz to pašu numuru, kur saņemat printera faksa izsaukumus.

3. Šajā tabulā atlasiet mājām vai birojam atbilstošo aprīkojuma un pakalpojumu kombināciju.

Pēc tam atrodiet ieteicamā faksa uzstādīšanu. Turpmāk šajā nodaļā secīgas izpildes
instrukcijas ir sniegtas katram gadījumam atsevišķi.

Piezīme. Ja jūsu mājas vai biroja konfigurācija šajā nodaļā nav aprakstīta, uzstādiet printeri
tā, kā jūs uzstādītu parastu analogu tālruņa aparātu. Izmantojiet komplektā iekļauto tālruņa
vadu un vienu tā galu pievienojiet tālruņa sienas kontaktam, bet otru — portam, kas ir
apzīmēts ar 1-LINE, printera aizmugurē. Izmantojot citu tālruņa vadu, var rasties problēmas,
nosūtot un saņemot faksu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai reģionam
atbilstošam adapterim.

Cits aprīkojums vai pakalpojumi, kas arī izmanto jūsu faksa līniju

Ieteicamā faksa
konfigurācija

DSL

PBX

Dažādu
zvanu
signālu
pakalpo
jums

Balss
zvani

Datora
iezvanes
modems

Automātis
kais
atbildētājs

Balss
pasta
pakalp
ojums

A variants: atsevišķa
faksa līnija (balss
zvani netiek saņemti)

B variants: printera
uzstādīšana darbam
ar DSL

C variants: printera
uzstādīšana darbam
ar PBX tālruņu
sistēmu vai ISDN
līniju

D variants: fakss ar
atšķirīgu zvanu
signālu pakalpojumu
uz vienas līnijas

E variants: kopēja
balss/faksa līnija

F variants: kopēja
balss/faksa līnija ar
balss pastu

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

181

background image

Cits aprīkojums vai pakalpojumi, kas arī izmanto jūsu faksa līniju

Ieteicamā faksa
konfigurācija

DSL

PBX

Dažādu
zvanu
signālu
pakalpo
jums

Balss
zvani

Datora
iezvanes
modems

Automātis
kais
atbildētājs

Balss
pasta
pakalp
ojums

G variants: faksa
līniju izmanto arī
datora modems
(balss zvani netiek
saņemti)

H variants: balss/
faksa līnija kopā ar
datora modemu

I variants: kopēja
balss/faksa līnija ar
automātisko
atbildētāju

J variants: telefona/
faksa līnija kopā ar
datora modemu un
automātisko
atbildētāju

K variants: balss/
faksa līnija kopā ar
datora iezvanes
modemu un balss
pastu

Pielikums C

(turpinājums)

182

Faksa papildiestatījumi