Balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un automātisko atbildētāju

background image

Balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un automātisko atbildētāju

Balss/faksa līnija kopā ar datora DSL/ADSL modemu un automātisko atbildētāju

Balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un automātisko atbildētāju

Pastāv divi veidi, kā savienot printeri ar datoru, atkarībā no tālruņa portu skaita jūsu datorā. Pirms
sākat, pārbaudiet, vai datoram ir viens vai divi tālruņa porti.

Piezīme. Ja datoram ir tikai viens tālruņa ports, jums jāiegādājas paralēlais sadalītājs (ko
reizēm sauc arī par savienotāju), kā parādīts attēlā. (Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11
ports priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet divu līniju telefona sadalītāju,
seriālo telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un
kontaktdakša aizmugurē.)

Paralēlā sadalītāja piemērs

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

197

background image

Lai printeri uzstādītu darbam vienā tālruņa līnijā ar datoru, kam ir divi tālruņa porti

Printera aizmugures skats

1

3

2

7

6

5

4

1

Tālruņa sienas ligzda

2

"IN" tālruņa ports jūsu datorā

3

"OUT" tālruņa ports jūsu datorā

4

Tālruņa aparāts (papildaprīkojums)

5

Automātiskais atbildētājs

6

Dators ar modemu

7

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera komplektā
iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij
vai reģionam atbilstošam adapterim.

1. Izņemiet balto spraudni no printera aizmugurē esošā porta, kas ir apzīmēts ar 2-EXT.
2. Atrodiet datora aizmugurē tālruņa kabeli (datora iezvanes modema kabeli), kas pievienots

tālruņa sienas kontaktligzdai. Atvienojiet kabeli no tālruņa sienas kontakta un pievienojiet to
printera aizmugurē esošajam portam, kas apzīmēts ar 2-EXT.

3. Atvienojiet automātisko atbildētāju no telefona sienas kontaktligzdas un pievienojiet to portam

"OUT" datora (datora iezvanpieejas modema) aizmugurē.

4. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

Pielikums C

198

Faksa papildiestatījumi

background image

5. Papildiespēja. Ja jūsu automātiskajam atbildētājam nav iebūvēta tālruņa, tālruni ieteicams

pievienot tālruņa "OUT" portam automātiskā atbildētāja aizmugurē.

Piezīme. Ja automātiskajam atbildētājam nevar pieslēgt ārēju tālruni, varat iegādāties
un lietot paralēlo sadalītāju (kuru dēvē arī par savienotāju), lai printerim pieslēgtu gan
automātisko atbildētāju, gan tālruni. Šiem savienojumiem var izmantot standarta tālruņa
kabeļus.

6. Ja modema programmatūrai ir iestatīts, ka faksi automātiski jāsaņem datorā, izslēdziet šo

iestatījumu.

Piezīme. Ja datora modema programmatūrā nav izslēgts automātiskās faksa
saņemšanas iestatījums, printeris nevar saņemt faksu.

7. Ieslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).
8. Iestatiet, ka automātiskajam atbildētājam jāatbild pēc neliela zvana signālu skaita.
9. Izmainiet printera iestatījumu Rings to Answer (Signāli pirms atbildes) uz maksimālo zvana

signālu skaitu, ko atbalsta printeris. (Maksimālais zvana signālu skaits ir atkarīgs no valsts/
reģiona.)

10. Palaidiet faksa pārbaudi.
Kad zvana tālrunis, automātiskais atbildētājs atbild pēc jūsu iestatītā zvana signālu skaita un tad
atskaņo jūsu iepriekš ierakstīto uzrunu. Printeris pārbauda zvanus šajā laikā, "klausoties", vai
neatskan faksa signāls. Ja tiek noteikti ienākoši faksa signāli, printeris sāk emitēt faksa
saņemšanas signālus un pieņemt faksu; ja faksa signāli netiek uztverti, printeris līniju vairs
nepārbauda un automātiskais atbildētājs var ierakstīt balss ziņojumu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.