Balss/fakss kopā ar datora iezvanes modemu

background image

Balss/fakss kopā ar datora iezvanes modemu

Balss/fakss kopā ar datora DSL/ADSL modemu

Balss/fakss kopā ar datora iezvanes modemu

Ja izmantojat tālruņa līniju gan faksa, gan tālruņa zvaniem, faksa uzstādīšanai izmantojiet šos
norādījumus.
Pastāv divi veidi, kā savienot printeri ar datoru, atkarībā no tālruņa portu skaita jūsu datorā. Pirms
sākat, pārbaudiet, vai datoram ir viens vai divi tālruņa porti.

Piezīme. Ja datoram ir tikai viens tālruņa ports, jums jāiegādājas paralēlais sadalītājs (ko
reizēm sauc arī par savienotāju), kā parādīts attēlā. (Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11
ports priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet divu līniju telefona sadalītāju,
seriālo telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un
kontaktdakša aizmugurē.)

Pielikums C

192

Faksa papildiestatījumi

background image

Paralēlā sadalītāja piemērs

Lai printeri uzstādītu darbam vienā tālruņa līnijā ar datoru, kam ir divi tālruņa porti

Printera aizmugures skats

5

4

3

2

1

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera komplektā
iekļauto tālruņa vadu.

3

Paralēlais sadalītājs

4

Dators ar modemu

5

Tālrunis

1. Izņemiet balto spraudni no printera aizmugurē esošā porta, kas ir apzīmēts ar 2-EXT.
2. Atrodiet datora aizmugurē tālruņa kabeli (datora iezvanes modema kabeli), kas pievienots

tālruņa sienas kontaktligzdai. Atvienojiet kabeli no tālruņa sienas kontakta un pievienojiet to
printera aizmugurē esošajam portam, kas apzīmēts ar 2-EXT.

3. Pievienojiet tālruņa aparātu portam "OUT" datora iezvanes modema aizmugurē.
4. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

193

background image

5. Ja modema programmatūrai ir iestatīts, ka faksi automātiski jāsaņem datorā, izslēdziet šo

iestatījumu.

Piezīme. Ja datora modema programmatūrā nav izslēgts automātiskās faksa
saņemšanas iestatījums, printeris nevar saņemt faksu.

6. Tagad jums ir jāizlemj, kā jūs vēlaties, lai printeris atbildētu uz zvaniem — automātiski vai

manuāli:

Ja iestatāt, lai printeris atbildētu uz zvaniem automātiski, tas atbildēs uz visiem
ienākošajiem zvaniem un saņems faksus. Šajā gadījumā printeris nevar atšķirt faksa un
balss zvanus; ja jums ir aizdomas, ka zvans ir balss zvans, jums ir jāatbild uz to, pirms to
izdara printeris. Lai iestatītu, ka printerim jāatbild uz zvaniem automātiski, aktivizējiet
iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).

Ja iestatāt, ka printerim ir jāatbild uz zvaniem manuāli, jums ir jābūt tuvumā, lai personīgi
atbildētu uz ienākošajiem faksa zvaniem, jo savādāk printeris nevar saņemt faksus. Lai
iestatītu, ka printerim jāatbild uz zvaniem manuāli, izslēdziet iestatījumu Auto Answer
(Automātiskais atbildētājs).

7. Palaidiet faksa pārbaudi.
Ja paceļat klausuli pirms printeris atbild uz šo zvanu un dzirdat faksa tonālos signālus no
nosūtošās iekārtas, jums manuāli jāatbild uz faksa zvanu.
Ja izmantojat tālruņa līniju balss un faksa zvaniem un datora iezvanes modemam, izpildiet šos
norādījumus, lai uzstādītu faksu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.