Printera uzstādīšana darbam ar datora iezvanes modemu

background image

Printera uzstādīšana darbam ar datora iezvanes modemu

Printera uzstādīšana darbam ar datora DSL/ADSL modemu

Printera uzstādīšana darbam ar datora iezvanes modemu

Ja faksu nosūtīšanai un datora iezvanes modemam izmantojat vienu tālruņa līniju, izpildiet šos
norādījumus, lai uzstādītu printeri.

Printera aizmugures skats

3

2

1

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

3

Dators ar modemu

Lai uzstādītu printeri darbam ar datora iezvanes modemu
1.
Izņemiet balto spraudni no printera aizmugurē esošā porta, kas ir apzīmēts ar 2-EXT.
2. Atrodiet datora aizmugurē tālruņa kabeli (datora iezvanes modema kabeli), kas pievienots

tālruņa sienas kontaktligzdai. Atvienojiet kabeli no tālruņa sienas kontakta un pievienojiet to
printera aizmugurē esošajam portam, kas apzīmēts ar 2-EXT.

3. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

Pielikums C

190

Faksa papildiestatījumi

background image

4. Ja modema programmatūrai ir iestatīts, ka faksi automātiski jāsaņem datorā, izslēdziet šo

iestatījumu.

Piezīme. Ja datora modema programmatūrā nav izslēgts automātiskās faksa
saņemšanas iestatījums, printeris nevar saņemt faksu.

5. Ieslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).
6. (Izvēles iespēja) Samaziniet iestatījuma Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei)

vērtību uz vismazāko (divi zvana signāli).

7. Palaidiet faksa pārbaudi.
Atskanot tālruņa zvanam, printeris automātiski atbild pēc noteikta zvana signālu skaita, kuru
norādāt iestatījumā Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Printeris sāk emitēt
faksa saņemšanas tonālos signālus nosūtošajai faksa iekārtai un saņem faksa ziņojumu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.