B variants: printera uzstādīšana darbam ar DSL

background image

4. Palaidiet faksa pārbaudi.
Atskanot tālruņa zvanam, printeris automātiski atbild pēc noteikta zvana signālu skaita, kuru
norādāt iestatījumā Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Printeris sāk emitēt
faksa saņemšanas tonālos signālus nosūtošajai faksa iekārtai un saņem faksa ziņojumu.

B variants: printera uzstādīšana darbam ar DSL

Ja izmantojat tālruņa sakaru kompānijas DSL pakalpojumu un nepievienojat printerim jebkādu
aprīkojumu, lietojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus, lai pievienotu DSL filtru starp tālruņa

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

183

background image

sienas kontaktu un printeri. DSL filtrs noņem ciparu signālu, kas var traucēt printerim, un
nodrošina pareizus printera sakarus ar tālruņa līniju. (Iespējams, ka jūsu valstī vai reģionā DSL
sauc par ADSL.)

Piezīme. Ja ir pieejama DSL līnija un nepievienojat DSL filtru, printeris nevar nosūtīt un
saņemt faksa ziņojumus.

Printera aizmugures skats

1

3

2

1

Tālruņa sienas ligzda

2

No DSL (vai ADSL) pakalpojumu sniedzēja saņemtais DSL filtrs un
kabelis

3

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

Lai uzstādītu printeri darbam ar DSL
1.
Iegādāties DSL filtru no sava pakalpojumu sniedzēja.
2. Izmantojiet printera komplektācijā iekļauto tālruņa kabeli un pievienojiet vienu tā galu pie

atvērta DSL filtra porta un tad pievienojiet otru galu printera aizmugurē pie porta, kas
apzīmēts kā 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto vadu, lai savienotu DSL filtru ar printeri, iespējams,
faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem tālruņa vadiem, kuri
jau bija jūsu mājās vai birojā.
Tā kā komplektācijā ir iekļauts tikai viens tālruņa vads, šai konfigurācijai, iespējams, būs
jāiegādājas papildu tālruņa vadi.

3. Pievienojiet papildu tālruņa kabeli starp DSL filtru un tālruņa sienas kontaktligzdu.
4. Palaidiet faksa pārbaudi.

Pielikums C

184

Faksa papildiestatījumi