Dokumentu drukāšana (Mac OS X)

background image

Dokumentu drukāšana (Mac OS X)

1. Ievietojiet papīru teknē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu

ievietošana.

2. Atlasiet papīra izmērus:

a. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup

(Lappuses iestatīšana).

Piezīme. Ja izvēlnes vienums Page Setup (Lappuses iestatīšana) nav
redzams, pārejiet pie 3. darbības.

b. Pārliecinieties, vai printeris, ko vēlaties lietot, ir atlasīts uznirstošajā izvēlnē

Format For (Formatēt).

c. Atlasiet papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri) un pēc

tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

3. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
4. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts printeris, kuru gribat lietot.
5. Atlasiet papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri) (ja

pieejama).

6. Atbilstoši drukas darbam mainiet uznirstošajās izvēlnēs pieejamo opciju drukas

iestatījumus.

Piezīme. Ja neredzat opcijas, noklikšķiniet uz zilā atklāšanas trīsstūra blakus
uznirstošajai izvēlnei Printer (Printeris) vai noklikšķiniet uz Show Details
(Rādīt detalizētu informāciju).

7. Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

2. nodaļa

30

Drukāšana