Bezmalu dokumentu drukāšana (Mac OS X)

background image

Bezmalu dokumentu drukāšana (Mac OS X)

1. Ievietojiet papīru teknē. Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu

ievietošana.

2. Atlasiet bezmalu papīra izmērus:

a. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup

(Lappuses iestatīšana).

Piezīme. Ja izvēlnes vienums Page Setup (Lappuses iestatīšana) nav
redzams, pārejiet pie 3. darbības.

b. Pārliecinieties, vai printeris, ko vēlaties lietot, ir atlasīts uznirstošajā izvēlnē

Format For (Formatēt).

c. Uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri) atlasiet pieejamus bezmalu

papīra izmērus un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

3. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
4. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts printeris, kuru gribat lietot.
5. Atlasiet papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri) (ja

pieejama).

6. Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Paper Type/Quality (Papīra veids/kvalitāte)

un pēc tam atlasiet šādus iestatījumus:

Paper Type (Papīra veids): atbilstošais papīra veids

Quality (Kvalitāte): Best (Labākā) vai Maximum dpi (Maksimālā izšķirtspēja)

Piezīme. Ja neredzat šīs opcijas, noklikšķiniet uz zilā atklāšanas trīsstūra
blakus uznirstošajai izvēlnei Printer (Printeris) vai noklikšķiniet uz Show
Details
(Rādīt detalizētu informāciju).

7. Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Print Borderless (Drukāt bez malām).

2. nodaļa

38

Drukāšana

background image

8. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz zilā atklāšanas trīsstūra aiz vienuma Color

Options (Krāsu opcijas) un atlasiet atbilstošās opcijas izvēlnē Photo Fix
(Fotoattēla labošana):

Off (Izslēgta): attēlam netiek veikti automātiski pielāgojumi.

Basic (Standarta): automātiski fokusē attēlu; nedaudz pielāgo attēla asumu.

9. Atlasiet citus nepieciešamos drukas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Print

(Drukāt), lai sāktu drukāšanu.

Bezmalu dokumentu drukāšana

39