Lietojuma informācijas apkopošana

background image

Lietojuma informācijas apkopošana

HP kasetnes, ko lieto šajā printerī, satur atmiņas mikroshēmu, kas uzlabo printera
darbību.
Šī atmiņas mikroshēma arī ievāc noteikta veida informāciju par printera lietojumu,
piemēram, šādu: datumu, kad kasetne pirmoreiz ievietota; datumu, kad kasetne
pēdējoreiz izmantota; lapu skaitu, kas izdrukātas, izmantojot kasetni; lapas pārklājumu,
izmantotos drukas režīmus; notikušās drukas kļūdas; printera modeli. Šī informācija
palīdzēs HP nākotnē izstrādāt savu klientu drukāšanas vajadzībām piemērotus
printerus.
No kasetnes atmiņas mikroshēmas ievāktie dati nesatur informāciju, ko var izmantot
klienta vai kasetnes un printera lietotāja identificēšanai.
HP savāc paraugus no HP bezmaksas produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes
programmas (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Paraugi no šīm atmiņas
mikroshēmām tiek nolasīti un pētīti, lai nākotnē uzlabotu HP printerus. Iespējams, šiem
datiem varēs piekļūt arī HP partneri, kuri palīdz ar šīs kasetnes otrreizējo pārstrādi.
Tāpat atmiņas mikroshēmā esošā anonīmā informācija var būt pieejama arī trešajām
pusēm, kuru rīcībā nonāks kasetne. Ja nevēlaties padarīt šo informāciju pieejamu,
varat padarīt mikroshēmu nelietojamu. Taču jāņem vērā, ka padarot atmiņas
mikroshēmu nelietojamu, kasetni vairs nevarēs lietot HP printerī.

7. nodaļa

82

Darbs ar tintes kasetnēm

background image

Ja jums ir bažas par šīs anonīmās informācijas sniegšanu, varat izslēgt atmiņas
mikroshēmas spēju vākt informāciju par ierīces lietojumu.

Lai izslēgtu lietojuma informācija vākšanu
1.
Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

2. Atlasiet Preferences (Preferences) un pēc tam pieskarieties Cartridge Chip

Information (Kasetnes mikroshēmas informācija).

3. Lai izslēgtu lietojuma informācijas vākšanu, pieskarieties OK (Labi).

Piezīme. Jūs varēsit turpināt lietot kasetni HP printerī arī pēc tam, kad būsit
izslēdzis atmiņas mikroshēmas spēju vākt informāciju par printera lietošanu.

Lietojuma informācijas apkopošana

83