Printera iestatījumu maiņa

background image

Printera iestatījumu maiņa

Režīma izvēle
Vadības paneļa displeja galvenā izvēlne rāda pieejamos printera režīmus.
Lai atlasītu režīmu, pieskarieties (bultiņa pa kreisi) vai (bultiņa pa labi), lai redzētu
pieejamos režīmus, un pēc tam pieskarieties ikonai, lai atlasītu vēlamo režīmu. Izpildiet
vadības paneļa displejā redzamos norādījumus, lai pabeigtu darbu. Kad darbs ir
pabeigts, vadības paneļa displejs atgriežas galvenajā izvēlnē.

Lai izvēlētos citu režīmu

Pieskarieties pogai

(poga Back (Atpakaļ)), lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Pieskarieties (bultiņa pa kreisi) vai (bultiņa pa labi), lai ritinātu pieejamos režīmus,
un tad pieskarieties vajadzīgā režīma ikonai, lai izvēlētos to.

Lai mainītu režīma iestatījumus
1.
Pēc režīma izvēles pieskarieties bultiņu pogām, lai ritinātu pieejamos iestatījumus,

un pēc tam pieskarieties iestatījumam, kuru vēlaties mainīt.

2. Izpildiet displejā redzamos norādījumus, lai mainītu iestatījumus, un pēc tam

pieskarieties Done (Gatavs).

Piezīme. Pieskarieties

(Atpakaļ) (poga Back (Atpakaļ), lai atgrieztos

iepriekšējā izvēlnē.

Printera iestatījumu maiņa
Lai mainītu printera iestatījumus vai drukātu atskaites, izmantojiet iestatīšanas ekrānā
pieejamās opcijas:
1. Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties bultiņām, lai ritinātu cauri ekrāniem.
3. Pieskarieties vienumiem ekrānā, lai atlasītu ekrānus vai opcijas.

Piezīme. Izmantojiet pogu

(Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Printera vadības paneļa lietošana

15