Pogu un indikatoru pārskats

background image

Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Pogu un indikatoru pārskats

Vadības paneļa displeja ikonas

Printera iestatījumu maiņa

Pogu un indikatoru pārskats

Tālāk redzamās shēmas un ar tām saistītās tabulas nodrošina īsu atsauces informāciju
par printera vadības paneļa funkcijām.

?

1

2

3

5

6

7

4

8

Numurs

Nosaukums un apraksts

1

Poga Sākums: atgriežas sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.

2

Vadības paneļa displejs: Pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos izvēlnes opcijas. Informāciju
par displejā redzamajām ikonām skatiet Vadības paneļa displeja ikonas.

3

Palīdzības poga: atver izvēlni Palīdzība.

4

Poga Atcelt: pārtrauc uzdevuma izpildi, aizver izvēlni vai iestatījumus.

5

Pa labi vērstās bultiņas poga: vada pa iestatījumiem un izvēlnēm.

6

Poga Back (Atpakaļ): atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

7

Bezvadu sakaru indikators: Kad 802.11 bezvadu sakaru funkcija ir ieslēgta, deg indikators.

8

Pa kreisi vērstās bultiņas poga: ļauj pārvietoties izvēlnēs pa iestatījumiem.

(turpinājums)

Printera vadības paneļa lietošana

13