Περιεχόμενα

background image

Περιεχόμενα

1 Έναρξη χρήσης

Προσβασιμότητα.........................................................................................................................9
Οικολογικές πρωτοβουλίες.......................................................................................................10
Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή..........................................................................11

Μπροστινή πλευρά.............................................................................................................11
Περιοχή αναλωσίμων εκτύπωσης......................................................................................12
Πίσω πλευρά......................................................................................................................13

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή................................................................................13

Επισκόπηση κουμπιών και φωτεινών ενδείξεων................................................................13
Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου..........................................................................14
Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή.............................................................................................15

Επιλογή λειτουργίας.....................................................................................................15
Επιλογή διαφορετικής λειτουργίας................................................................................16
Αλλαγή ρυθμίσεων μιας λειτουργίας.............................................................................16
Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή.......................................................................................16

Εύρεση του αριθμού μοντέλου του εκτυπωτή...........................................................................16
Ψηφιακές λύσεις HP.................................................................................................................16

Σάρωση στον υπολογιστή..................................................................................................16
Ψηφιακό φαξ HP (Φαξ σε PC και Φαξ σε Mac)..................................................................17

Επιλογή μέσων εκτύπωσης......................................................................................................17

Συνιστώμενα χαρτιά εκτύπωσης και αντιγραφής................................................................17
Συνιστώμενα χαρτιά φωτογραφικής εκτύπωσης................................................................19
Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση μέσων................................................................20

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή................................................20
Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)..................................21
Τοποθέτηση μέσων..................................................................................................................22

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης τυπικού μεγέθους............................................................23
Τοποθέτηση φακέλων.........................................................................................................24
Τοποθέτηση καρτών και φωτογραφικού χαρτιού................................................................24
Τοποθέτηση μέσων προσαρμοσμένου μεγέθους...............................................................25

Συντήρηση του εκτυπωτή.........................................................................................................26

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας.................................................................................26
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας ............................................................................27
Καθαρισμός αυτόματου τροφοδότη εγγράφων...................................................................27

Ενημέρωση του εκτυπωτή........................................................................................................28
Απενεργοποίηση του εκτυπωτή................................................................................................29

2 Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων...............................................................................................................30

Εκτύπωση εγγράφων (Windows).......................................................................................31
Εκτύπωση εγγράφων (Mac OS X)......................................................................................31

Εκτύπωση φυλλαδίων..............................................................................................................32

Εκτύπωση φυλλαδίων (Windows)......................................................................................32
Εκτύπωση φυλλαδίων (Mac OS X)....................................................................................33

1

background image

Εκτύπωση σε φακέλους...........................................................................................................33

Εκτύπωση σε φακέλους (Windows)...................................................................................34
Εκτύπωση σε φακέλους (Mac OS X)..................................................................................34

Εκτύπωση φωτογραφιών.........................................................................................................35

Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί (Windows).............................................35
Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί (Mac OS X)...........................................36

Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί και χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους............................................37

Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί ή χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους (Mac OS X).....................37

Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια...................................................................................38

Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια (Windows)...........................................................38
Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια (Mac OS X)..........................................................39

3 Σάρωση

Σάρωση πρωτότυπου...............................................................................................................40

Σάρωση σε υπολογιστή......................................................................................................41

Σάρωση μέσω Web..................................................................................................................42
Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο..........................................................................42

Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο....................................................................42
Οδηγίες σάρωσης εγγράφων σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου......................................44

4 Αντιγραφή

Αντιγραφή εγγράφων................................................................................................................46
Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής................................................................................................47

5 Φαξ

Αποστολή φαξ..........................................................................................................................48

Αποστολή τυπικού φαξ.......................................................................................................49
Αποστολή τυπικού φαξ από τον υπολογιστή......................................................................49
Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο......................................................................50
Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης................................................51
Αποστολή φαξ από τη μνήμη.............................................................................................52
Προγραμματισμός αποστολής φαξ.....................................................................................53
Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες............................................................................54
Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος.......................................................54

Λήψη φαξ..................................................................................................................................55

Μη αυτόματη λήψη φαξ......................................................................................................55
Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ...........................................................................................56
Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη..................................................................57
Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ.............................................................................................58
Προώθηση φαξ σε άλλο αριθμό.........................................................................................58
Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ................................................................59
Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ.......................................................59
Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ........................................................................59

Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ.........................................60
Κατάργηση αριθμών από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ..................................60
Εκτύπωση αναφοράς ανεπιθύμητων αριθμών φαξ......................................................61

Λήψη φαξ στον υπολογιστή μέσω της λειτουργίας "Ψηφιακό φαξ HP" (Φαξ σε PC
και Φαξ σε Mac)..................................................................................................................61

Απαιτήσεις αποστολής φαξ σε PC και Mac..................................................................62
Ενεργοποίηση αποστολής φαξ σε PC και Mac............................................................62
Τροποποίηση των ρυθμίσεων αποστολής φαξ σε PC και Mac....................................62

2

background image

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης..............................................................................63

Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης.......................................................64
Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης ομάδας..........................................65
Διαγραφή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης.......................................................................65
Εκτύπωση λίστας καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης..........................................................66

Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ............................................................................................................66

Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ......................................................................................................66
Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση)....................................................67
Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση...................................................................67
Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης................................67
Ρύθμιση τύπου κλήσης.......................................................................................................68
Ρύθμιση επιλογών επανάκλησης........................................................................................69
Ρύθμιση ταχύτητας φαξ......................................................................................................69
Ρύθμιση της έντασης του ήχου φαξ....................................................................................70

Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας................................................................................70
Πρωτόκολλο FoIP.....................................................................................................................70
Χρήση αναφορών.....................................................................................................................71

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ..........................................................................72
Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ..............................................................................73
Εκτύπωση και προβολή του αρχείου καταγραφής φαξ......................................................73
Διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ.............................................................................73
Εκτύπωση λεπτομερειών για την τελευταία συναλλαγή φαξ..............................................74
Εκτύπωση αναφοράς αναγνώρισης κλήσης.......................................................................74
Προβολή του ιστορικού κλήσεων........................................................................................74

6 Υπηρεσίες web

Τι είναι οι Υπηρεσίες Web.........................................................................................................75

HP ePrint............................................................................................................................75
Εφαρμογές εκτύπωσης.......................................................................................................75

Εγκατάσταση των Υπηρεσιών Web..........................................................................................76

Εγκατάσταση των Υπηρεσιών Web από το λογισμικό HP του εκτυπωτή .........................76
Εγκατάσταση των Υπηρεσιών Web από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....................77
Εγκατάσταση των Υπηρεσιών Web από τον ενσωματωμένο web server..........................77

Χρήση των Υπηρεσιών Web....................................................................................................77

HP ePrint............................................................................................................................78

Εκτύπωση με το HP ePrint...........................................................................................78
Εύρεση της διεύθυνσης email του εκτυπωτή................................................................78
Απενεργοποίηση του HP ePrint....................................................................................78

Εφαρμογές εκτύπωσης.......................................................................................................79

Χρήση των εφαρμογών εκτύπωσης.............................................................................79
Διαχείριση εφαρμογών εκτύπωσης..............................................................................79
Απενεργοποίηση των εφαρμογών εκτύπωσης.............................................................79

Κατάργηση των Υπηρεσιών web..............................................................................................79

7 Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης..............................................80
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης.........................................................................81
Εκτύπωση με ένα ή περισσότερα άδεια δοχεία μελάνης..........................................................82
Αντικατάσταση δοχείων μελάνης..............................................................................................82
Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης.....................................................................................84
Συλλογή πληροφοριών χρήσης................................................................................................84

Περιεχόμενα

3

background image

8 Επίλυση προβλημάτων

Υποστήριξη HP.........................................................................................................................86

Λήψη ηλεκτρονικής υποστήριξης........................................................................................87
Τηλεφωνική υποστήριξη της HP.........................................................................................87

Πριν την κλήση.............................................................................................................88
Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης...............................................................88
Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης...............................................................................88
Μετά τη λήξη της περιόδου κάλυψης τηλεφωνικής υποστήριξης.................................90

Γενικές συμβουλές και πόροι επίλυσης προβλημάτων.............................................................90
Επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή............................................................................................91

Μη αναμενόμενος τερματισμός του εκτυπωτή....................................................................91
Από τον εκτυπωτή ακούγεται μη αναμενόμενος θόρυβος..................................................91
Αποτυχία ευθυγράμμισης...................................................................................................91
Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)....................................................92
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά............................................................................................93
Εκτύπωση κενής σελίδας ή μέρους της σελίδας.................................................................94
Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα...................................................................................95
Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη.........................................95

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης........................................................................96
Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού........................................................................104
Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής.......................................................................................105

Δεν βγαίνει κανένα αντίγραφο..........................................................................................105
Τα αντίγραφα είναι κενά....................................................................................................106
Έγγραφα λείπουν ή είναι αχνά.........................................................................................106
Γίνεται σμίκρυνση του μεγέθους.......................................................................................107
Η ποιότητα αντιγραφής είναι κακή ...................................................................................107
Τα ελαττώματα των αντιγράφων είναι εμφανή..................................................................107
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί..........................108
Ασυμφωνία χαρτιού..........................................................................................................108

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης..........................................................................................109

Ο σαρωτής δεν έκανε καμία ενέργεια...............................................................................109
Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ..........................................................................................109
Ένα μέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείμενο............................................110
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειμένου...................................................................110
Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος....................................................................................111
Η εικόνα που σαρώθηκε είναι κακής ποιότητας................................................................112
Τα ελαττώματα σάρωσης είναι εμφανή.............................................................................113

Επίλυση προβλημάτων φαξ...................................................................................................114

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε....................................................................................................114

Επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Web και των τοποθεσιών web
της HP ....................................................................................................................................129

Επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Web..........................................129
Επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση των τοποθεσιών web της HP..............................130

4

background image

Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης.......................................................................130

Βασική επίλυση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας...................................................131
Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας για προχωρημένους.....................132

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο σας.............133
Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.......................134
Βήμα 3: Ελέγξτε εάν το λογισμικό του τείχους προστασίας παρεμποδίζει την
επικοινωνία.................................................................................................................135
Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και έτοιμος.......................135
Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη έκδοση του εκτυπωτή έχει οριστεί ως το
προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (μόνο Windows)............................136
Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο μέσω
εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)..............................................................................137
Μετά την επίλυση των προβλημάτων ........................................................................138

Διαμόρφωση του λογισμικού τείχους προστασίας για λειτουργία με τον εκτυπωτή...............138
Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης εκτυπωτή.......................................................................139

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου web server.........................................140

Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης...................................................................................141

Συμβουλές εγκατάστασης υλικού.....................................................................................141
Συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού HP.........................................................................142
Επίλυση προβλημάτων δικτύου.......................................................................................142

Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή..................................................................143
Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου......................................................................145
Απεμπλοκή χαρτιού................................................................................................................146

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού...................................................................................146
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού..........................................................................................149

Α Τεχνικές πληροφορίες

Πληροφορίες εγγύησης...........................................................................................................151

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard...................................................152
Πληροφορίες εγγύησης δοχείων μελάνης.........................................................................153

Προδιαγραφές εκτυπωτή........................................................................................................154

Φυσικές προδιαγραφές.....................................................................................................154
Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος............................................................................154
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης...........................................................................155
Απαιτήσεις συστήματος....................................................................................................155
Προδιαγραφές πρωτοκόλλου δικτύου .............................................................................155
Προδιαγραφές ενσωματωμένου web server.....................................................................156
Προδιαγραφές μέσων.......................................................................................................156

Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων...............................................156
Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων.................................................................................160

Προδιαγραφές εκτύπωσης................................................................................................160
Προδιαγραφές αντιγραφής...............................................................................................161
Προδιαγραφές φαξ............................................................................................................161
Προδιαγραφές σάρωσης..................................................................................................161
Προδιαγραφές Υπηρεσιών Web.......................................................................................162

HP ePrint....................................................................................................................162
Εφαρμογές εκτύπωσης...............................................................................................162

Προδιαγραφές για την τοποθεσία Web της HP................................................................162
Προδιαγραφές περιβάλλοντος..........................................................................................162
Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης................................................................................162
Προδιαγραφές εκπομπής ήχου.........................................................................................163

Περιεχόμενα

5

background image

Πληροφορίες κανονισμών.......................................................................................................164

Κανονιστικός αριθμός μοντέλου.......................................................................................164
Δήλωση FCC....................................................................................................................165
Σημείωση για τους χρήστες στην Κορέα...........................................................................165
Δήλωση συμμόρφωσης VCCI (Class B) για τους χρήστες στην Ιαπωνία........................166
Σημείωση για τους χρήστες στην Ιαπωνία σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας..............166
Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία........................................................166
Δήλωση για την ενδεικτική λυχνία LED.............................................................................166
Στιλπνότητα περιβλήματος περιφερειακών συσκευών για τη Γερμανία...........................166
Σημείωση για τους χρήστες του αμερικανικού τηλεφωνικού δικτύου: απαιτήσεις FCC....167
Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά..................................168
Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου της Γερμανίας..............................168
Δήλωση για το ενσύρματο φαξ στην Αυστραλία...............................................................168
Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση..........................................................169
Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα......................................................170

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων..................................................................170
Σημείωση για τους χρήστες στη Βραζιλία...................................................................170
Σημείωση για τους χρήστες στον Καναδά..................................................................170
Σημείωση για τους χρήστες στην Ταϊβάν....................................................................171

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων..............................................................172

Χρήση χαρτιού..................................................................................................................172
Πλαστικά εξαρτήματα.......................................................................................................172
Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού...............................................................................172
Πρόγραμμα ανακύκλωσης................................................................................................172
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλώσιμων εκτύπωσης inkjet της HP..................................173
Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση...........................................................................................................174
Κατανάλωση ενέργειας.....................................................................................................174
Χημικές ουσίες..................................................................................................................175
Πληροφορίες για τις μπαταρίες.........................................................................................175

Απόρριψη μπαταριών στην Ταϊβάν............................................................................175
Προσοχή για τους χρήστες στην Καλιφόρνια..............................................................175

Οδηγία της ΕΕ για τις μπαταρίες......................................................................................176
Σημειώσεις RoHS (μόνο για την Κίνα)..............................................................................177
Σημειώσεις RoHS (μόνο για την Ουκρανία)......................................................................177

Άδειες χρήσης τρίτων κατασκευαστών...................................................................................178

Β Αναλώσιμα και αξεσουάρ HP

Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης.........................................................................186
Αναλώσιμα..............................................................................................................................186

Δοχεία μελάνης.................................................................................................................186
Μέσα εκτύπωσης HP........................................................................................................187

6

background image

Γ Πρόσθετη ρύθμιση φαξ

Ρύθμιση φαξ (παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα)................................................................188

Επιλογή σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο................................................189
Περίπτωση A: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις).................192
Περίπτωση B: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL................................................................193
Περίπτωση Γ: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN.....194
Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή...195
Περίπτωση E: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ..................................................................196
Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο.......................197
Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές
κλήσεις).............................................................................................................................199

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή........................................199
Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.........................................200

Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή..............................201

Κοινή χρήση τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή...............................202
Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL..........204

Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή.........................................205
Περίπτωση Ι: Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και
τηλεφωνητή.......................................................................................................................207

Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου
υπολογιστή και τηλεφωνητή.......................................................................................207
Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και
τηλεφωνητή.................................................................................................................210

Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ υπολογιστή
και φωνητικό ταχυδρομείο................................................................................................211

Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου................................................................................................213
Έλεγχος ρύθμισης φαξ...........................................................................................................214

Δ Ρύθμιση δικτύου

Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία.................................................................216

Πριν ξεκινήσετε.................................................................................................................216
Εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο...........................................................217
Εγκατάσταση του εκτυπωτή μέσω του λογισμικού εκτυπωτή HP (συνιστάται)................217
Σύνδεση του εκτυπωτή μέσω του Οδηγού ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας..................217
Εγκατάσταση του εκτυπωτή μέσω WiFi Protected Setup (WPS).....................................217

Σύνδεση του εκτυπωτή με τη μέθοδο του κουμπιού...................................................218
Σύνδεση του εκτυπωτή με τη μέθοδο του PIN............................................................218

Εγκατάσταση του εκτυπωτή μέσω του ενσωματωμένου web server (EWS)....................218
Αλλαγή του τύπου σύνδεσης............................................................................................219
Έλεγχος ασύρματης σύνδεσης.........................................................................................219
Οδηγίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ασύρματου δικτύου.................................220

Επισκόπηση ρυθμίσεων ασφάλειας...........................................................................220
Προσθήκη διευθύνσεων υλικού σε ασύρματο δρομολογητή (φιλτράρισμα MAC)......220
Άλλες οδηγίες ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης........................................................221

Οδηγίες για μείωση των παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο.............................................221

Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου......................................................................................222

Προβολή και εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου.....................................................................222
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας...........................................222

Περιεχόμενα

7

background image

Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους...................................................................222

Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης...........................................................................................222
Προβολή ρυθμίσεων IP....................................................................................................223
Αλλαγή ρυθμίσεων IP.......................................................................................................223
Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου.......................................................................................223

Καταργήστε και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού HP.......................................223

Ε Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή

Εργαλειοθήκη (Windows).......................................................................................................225
HP Utility (Mac OS X).............................................................................................................225
Ενσωματωμένος web server..................................................................................................225

Σχετικά με τα cookies........................................................................................................226
Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server................................................................226

Ευρετήριο....................................................................................................................................236

8