Cъдържание

background image

Cъдържание

1 Въведение

Достъпност..............................................................................................................................10
Екология..................................................................................................................................11
Запознаване с частите на принтера......................................................................................12

Преден изглед...................................................................................................................12
Област на консумативите за печат.................................................................................13
Заден изглед.....................................................................................................................14

Използване на контролния панел на принтера....................................................................14

Преглед на бутоните и индикаторите.............................................................................14
Икони на дисплея на контролния панел.........................................................................15
Промяна на настройките на принтера............................................................................16

Избор на режим...........................................................................................................16
Избор на друг режим..................................................................................................16
Промяна на настройките за даден режим................................................................17
Смяна на настройките за печат.................................................................................17

Намиране на номера на модела на принтера......................................................................17
HP Digital Solutions..................................................................................................................17

Сканиране в компютъра...................................................................................................17
HP Digital Fax (функция за получаване на факсове на компютър и на Mac)...............17

Избор на носител за печат.....................................................................................................18

Препоръчителни типове хартия за печат и копиране....................................................18
Препоръчителна хартия за фотопечат...........................................................................20
Съвети за избор и използване на носители...................................................................21

Поставяне на оригинали върху стъклото на скенера..........................................................21
Поставяне на оригинали в автоматичното подаващо устройство (АПУ)...........................22
Поставяне на носители..........................................................................................................23

Поставяне на носители със стандартен размер............................................................24
Зареждане на пликове.....................................................................................................25
Зареждане на картички и фотохартия............................................................................25
Зареждане на носители с размер по избор....................................................................26

Поддържане на принтера.......................................................................................................27

Почистване на стъклото на скенера................................................................................27
Почистване на външната част ........................................................................................28
Почистване на автоматичното подаващо устройство...................................................28

Актуализиране на принтера...................................................................................................29
Изключване на принтера........................................................................................................30

2 Печат

Отпечатване на документи....................................................................................................31

Отпечатване на документи (Windows)............................................................................32
Отпечатване на документи (Mac OS X)..........................................................................32

Отпечатване на брошури.......................................................................................................33

Отпечатване на брошури (Windows)...............................................................................33
Отпечатване на брошури (Mac OS X).............................................................................34

1

background image

Отпечатване върху пликове...................................................................................................34

Отпечатване върху пликове (Windows)...........................................................................35
Отпечатване върху пликове (Mac OS X).........................................................................35

Отпечатване на снимки..........................................................................................................36

Отпечатване на снимки върху фотохартия (Windows)..................................................36
Отпечатване на снимки върху фотохартия (Mac OS X)................................................37

Печатане върху специална хартия и хартия с размер по избор........................................38

Печатане върху специална хартия и хартия с размер по избор (Mac OS X)...............38

Печат на документи без полета.............................................................................................40

Отпечатване на документи без полета (Windows).........................................................40
Отпечатване на документи без полета (Mac OS X).......................................................41

3 Сканиране

Сканиране на оригинал..........................................................................................................42

Сканиране в компютър.....................................................................................................43

Сканиране с помощта на Webscan........................................................................................43
Сканиране на документи като текст за редактиране...........................................................44

Сканиране на документи като текст за редактиране.....................................................44
Указания за сканиране на документи като текст за редактиране.................................46

4 Копиране

Копиране на документи..........................................................................................................47
Промяна на настройките за копиране...................................................................................47

5 Факс

Изпращане на факс................................................................................................................49

Изпращане на стандартен факс......................................................................................50
Изпращане на стандартен факс от компютъра..............................................................50
Ръчно изпращане на факс от телефон...........................................................................51
Изпращане на факс с помощта на контролирано набиране.........................................52
Изпращане на факс от паметта.......................................................................................53
Планиране на по-късно изпращане на факс..................................................................54
Изпращане на факс до няколко получатели..................................................................55
Изпращане на факс в режим коригиране на грешки......................................................55

2

background image

Получаване на факс...............................................................................................................56

Ръчно получаване на факс..............................................................................................56
Настройка за резервно копие при получаване на факс................................................57
Повторно отпечатване на факсове от паметта..............................................................58
Запитване за получаване на факс..................................................................................58
Препращане на факсове към друг номер.......................................................................59
Задаване на размера на хартията за получаваните факсове......................................60
Задаване на автоматично намаляване на входящите факсове...................................60
Блокиране на нежелани факс номера............................................................................61

Добавяне на номера към списъка с нежелани факсове..........................................61
Премахване на номера от списъка с нежелани факсове........................................62
Отпечатване на отчет за нежеланите факсове........................................................62

Получаване на факсове на компютъра чрез HP Digital Fax (факс на компютър и
факс на Mac).....................................................................................................................62

Изисквания за функцията за получаване на факсове на компютъра и на Mac.....63
Активиране за функцията за получаване на факсове на компютъра или на
Mac...............................................................................................................................63
Промяна на настройките на функциите за получаване на факсове на
компютър и на Mac.....................................................................................................63

Създаване на записи за бързо набиране.............................................................................65

Настройка и промяна на записи за бързо набиране......................................................65
Настройка и промяна на записи на групи за бързо набиране.......................................66
Изтриване на записи за бързо набиране........................................................................67
Отпечатване списък със записи за бързо набиране......................................................67

Промяна на настройките на факса........................................................................................67

Конфигуриране на заглавка на факса.............................................................................67
Задаване на режим на отговор (автоматичен отговор).................................................68
Задаване на броя на позвъняванията преди отговаряне.............................................68
Промяна на типа на звънене при разграничително позвъняване................................69
Задаване на типа на набиране........................................................................................70
Настройване на опциите за повторно набиране............................................................70
Настройване на скоростта на факса...............................................................................71
Задаване на сила на звука на факса..............................................................................72

Услуги за факс и цифров телефон........................................................................................72
Протокол "факс по интернет".................................................................................................72
Използване на отчети.............................................................................................................73

Печат на отчети за потвърждение за факс.....................................................................74
Печат на отчети за грешка във факса.............................................................................75
Печат и преглед на факс регистъра................................................................................75
Изчистване на факс регистъра........................................................................................75
Отпечатване на подробности от последната факс транзакция....................................76
Отпечатване на отчет с номерата на повикванията......................................................76
Преглед на хронологията на обажданията.....................................................................76

6 Уеб услуги

Какво са Уеб услуги?..............................................................................................................77

HP ePrint............................................................................................................................77
Приложения на принтера.................................................................................................77

Cъдържание

3

background image

Настройка на Уеб услуги........................................................................................................78

Настройка на уеб услуги от софтуера за принтера на HP ...........................................78
Настройка на уеб услуги от контролния панел на принтера.........................................79
Настройка на уеб услуги с помощта на вградения уеб сървър....................................79

Използване на уеб услуги......................................................................................................79

HP ePrint............................................................................................................................80

Печат с HP ePrint........................................................................................................80
Намерете имейл адреса на вашия принтер.............................................................80
Изключване на HP ePrint............................................................................................80

Приложения на принтера.................................................................................................81

Използване на приложения на принтера..................................................................81
Управление на приложения на принтера.................................................................81
Изключване на приложения на принтера.................................................................81

Премахване на Уеб услуги.....................................................................................................81

7 Работа с касетите с мастило

Информация за касетите с мастило и печатащата глава...................................................82
Приблизителна оценка на нивата на мастилото..................................................................83
Печат с една или повече празни касети...............................................................................84
Смяна на касетите с мастило................................................................................................84
Съхранение на консумативите за печат...............................................................................86
Събиране на информация за употреба................................................................................86

8 Решаване на проблем

Поддръжка от HP....................................................................................................................88

Получаване на електронна поддръжка...........................................................................89
Поддръжка от HP по телефона.......................................................................................89

Преди да се обадите, направете следното..............................................................90
Срок на поддръжката по телефона...........................................................................90
Телефонни номера за поддръжка.............................................................................90
След срока за безплатна поддръжка по телефона.................................................92

Основни съвети за отстраняване на неизправности и ресурси..........................................92
Решаване на проблеми на принтера....................................................................................93

Принтерът се изключва изведнъж...................................................................................93
Принтерът издава неочаквани шумове..........................................................................93
Неуспешно подравняване................................................................................................93
Принтерът не реагира (нищо не се отпечатва)..............................................................94
Принтерът печата бавно..................................................................................................94
Отпечатва се празна или частична страница.................................................................96
Нещо на страницата липсва или е неправилно.............................................................96
Текстът или графиките са неправилно разположени....................................................97

Отстраняване на неизправности при качество на печат.....................................................98
Разрешаване на проблеми с подаването на хартия.........................................................106

4

background image

Разрешаване на проблеми при копиране...........................................................................107

Не излиза копие..............................................................................................................108
Копията са празни...........................................................................................................108
Липсват документи или те са бледи..............................................................................108
Размерът е намален.......................................................................................................109
Лошо качество на копиране ..........................................................................................109
Има дефекти при копиране............................................................................................109
Принтерът отпечатва половин страница, след което хартията излиза.....................110
Несъответствие на хартията.........................................................................................111

Решаване на проблеми при сканиране...............................................................................111

Скенерът не прави нищо................................................................................................111
Сканирането отнема твърде много време....................................................................111
Част от документа не се сканира или липсва текст.....................................................112
Текстът не може да се редактира.................................................................................112
Появяват се съобщения за грешка...............................................................................113
Качеството на сканиране е лошо..................................................................................113
Има дефекти при сканиране..........................................................................................115

Разрешаване на проблеми с факса....................................................................................115

Тестът на факса е неуспешен.......................................................................................116

Решаване на проблеми чрез уеб услуги и уеб сайтовете на HP .....................................131

Решаване на проблеми чрез използване на уеб услуги.............................................131
Решаване на проблеми чрез използване на уеб сайтове на HP................................132

Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа...............................................................133

Основно отстраняване на неизправности с безжичната връзка................................133
Разширено отстраняване на неизправности с безжичната връзка............................134

Стъпка 1: Проверка на това дали компютърът е свързан към мрежата..............135
Стъпка 2: Проверка на това дали принтерът е свързан към мрежата.................136
Стъпка 3: Проверка на това дали защитната стена пречи на комуникацията.....137
Стъпка 4: Проверка дали принтерът е онлайн и е готов.......................................137
Стъпка 5: Проверка на това дали безжичната версия на принтера е
зададена като драйвер по подразбиране на принтера (само за Windows).........138
Стъпка 6: Уверете се, че вашият компютър не е свързан към мрежата през
Виртуална частна мрежа (VPN)...............................................................................139
След решаване на проблемите ..............................................................................140

Конфигуриране на защитната стена за работа с принтери..............................................140
Разрешаване на проблеми с управлението на принтера.................................................141

Вграденият уеб сървър не може да се отвори.............................................................142

Отстраняване на проблеми при инсталиране....................................................................143

Препоръки за инсталиране на хардуера......................................................................143
Препоръки за инсталиране на софтуера на HP...........................................................143
Разрешаване на мрежови проблеми............................................................................144

Запознаване с отчета за състояние на принтера..............................................................145
Описание на страницата с мрежовата конфигурация.......................................................147
Отстраняване на заседнала хартия....................................................................................148

Почистване на заседнала хартия..................................................................................148
Предотвратяване на засядане на хартията.................................................................151

А Техническа информация

Гаранционна информация...................................................................................................153

Условия на ограничената гаранция на Hewlett-Packard..............................................154
Гаранционна информация за касетите с мастило.......................................................155

Cъдържание

5

background image

Спецификации на принтера.................................................................................................156

Физически спецификации...............................................................................................156
Функции на продукта и капацитети................................................................................156
Спецификации на процесора и паметта.......................................................................157
Изисквания към системата.............................................................................................157
Спецификации на мрежовия протокол.........................................................................157
Спецификации на вградения уеб сървър.....................................................................158
Спецификации за носителите........................................................................................158

Описание на спецификациите на поддържаните носители..................................158
Задаване на минимални полета..............................................................................162

Спецификации за печат.................................................................................................162
Спецификации на копиране...........................................................................................163
Спецификации на факса................................................................................................163
Спецификации на сканиране.........................................................................................163
Спецификации за уеб услуги.........................................................................................164

HP ePrint....................................................................................................................164
Приложения на принтера.........................................................................................164

Спецификации на уеб сайта на HP...............................................................................164
Спецификации на условията на околната среда.........................................................164
Електрически спецификации.........................................................................................164
Спецификации на звуковите емисии.............................................................................165

Информация за нормативната уредба...............................................................................166

Нормативен номер на модела.......................................................................................166
FCC декларация..............................................................................................................167
Бележка за потребителите в Корея...............................................................................167
Декларация за VCCI (клас B) съответствие за потребителите в Япония..................168
Бележка за потребителите в Япония относно захранващия кабел............................168
Декларация за емисиите на шум за Германия.............................................................168
Декларация за светодиодните индикатори..................................................................168
Гланциране на корпуса на периферните устройства за Германия............................168
Бележка за потребителите на телефонната мрежа в САЩ: FCC изисквания...........169
Бележка за потребителите на телефонната мрежа в Канада....................................170
Бележка за потребителите на телефонната мрежа в Германия................................170
Декларация за използване на факс по кабел за Австрия...........................................170
Декларацията за нормативни положения на Европейския съюз................................171
Информация за нормативната уредба за безжични продукти....................................172

Излагане на радиочестотно излъчване..................................................................172
Бележка за потребителите в Бразилия...................................................................172
Бележка за потребителите в Канада......................................................................172
Бележка за потребителите в Тайван......................................................................173

6

background image

Програма за екологичен контрол на продуктите................................................................174

Използване на хартията.................................................................................................174
Пластмаси.......................................................................................................................174
Удостоверения за безопасност на материалите..........................................................174
Програма за рециклиране..............................................................................................174
Програма за рециклиране на консумативите на мастиленоструйните принтери
на HP................................................................................................................................175
Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в
Европейския съюз...........................................................................................................176
Консумация на енергия..................................................................................................176
Химически вещества......................................................................................................177
Информация за батериите.............................................................................................177

Изхвърляне на батерията в Тайван........................................................................177
На вниманието на потребителите от Калифорния................................................177

Директива за батерии на ЕС..........................................................................................178
Бележки за ограничаване на съдържанието на вредни вещества (само за Китай)..179
Бележки относно директива RoHS (Ограничаване на съдържанието на вредни
вещества) (само за Украйна).........................................................................................179

Лицензи на трети страни......................................................................................................180

Б Консумативи и аксесоари на HP

Поръчка на консумативи за печат онлайн..........................................................................188
Консумативи..........................................................................................................................188

Касети с мастило............................................................................................................188
Носители на HP...............................................................................................................189

Cъдържание

7

background image

В Допълнителна настройка на факс

Настройване на факса (паралелни телефонни системи).................................................190

Избор на правилната настройка на факса за дома или офиса..................................191
Вариант А: Отделна факс линия (на която не се получават гласови повиквания)...194
Вариант Б: Настройка на принтера с DSL....................................................................195
Вариант В: Настройка на принтера с PBX телефонна система или ISDN линия......196
Вариант Г: Факс с разграничително позвъняване на същата линия..........................197
Вариант Д: Споделена гласова/факс линия.................................................................198
Вариант Е: Споделена гласова/факс линия с гласова поща......................................199
Вариант Ж: Факс линия, споделена с компютърен модем (без получаване на
гласови повиквания).......................................................................................................201

Настройване на принтера за работа с компютърен модем за комутируема
връзка........................................................................................................................201
Настройване на принтера за работа с компютърен DSL/ADSL модем................202

Вариант З: Споделена с компютърен модем линия за гласови и факс повиквания.203

Споделена с компютърен комутируем модем линия за гласови и факс
повиквания................................................................................................................204
Споделена с компютърен DSL/ADSL модем линия за гласови и факс
повиквания................................................................................................................206

Вариант И: Споделена гласова/факс линия с телефонен секретар..........................207
Вариант Й: Споделена линия глас/факс с компютърен модем и телефонен
секретар...........................................................................................................................209

Споделена линия глас/факс с компютърен модем за комутируема връзка и
телефонен секретар.................................................................................................209
Споделена с компютърен DSL/ADSL модем и телефонен секретар линия за
гласови и факс повиквания......................................................................................211

Вариант К: Споделена гласова/факс линия с компютърен комутируем модем и
гласова поща...................................................................................................................212

Настройка на факса със серийна телефонна система......................................................214
Тест на настройките на факса.............................................................................................215

Г Настройка на мрежата

Настройване на принтера за безжична връзка..................................................................217

Преди да започнете........................................................................................................217
Настройка на принтера в безжичната мрежа...............................................................218
Настройка на принтера през софтуера за принтера на HP (препоръчително).........218
Свързване на продукта с помощта на съветника за безжична настройка.................218
Настройка на принтер чрез защитено инсталиране на Wi-Fi (WPS)..........................218

За да свържете принтера по начина с натискане на бутон...................................219
За да свържете принтера по начина с ПИН код.....................................................219

Настройка на принтера чрез вградения уеб сървър (EWS)........................................219
Промяна на начина на свързване.................................................................................220
Тест на безжичната връзка............................................................................................220
Насоки за осигуряване сигурността на безжичната мрежа.........................................221

Преглед на настройките за сигурност.....................................................................221
Добавяне на хардуерни адреси към безжичен маршрутизатор (MAC
филтриране)..............................................................................................................221
Други насоки за безжична сигурност.......................................................................222

Указания за намаляване на смущенията при безжични мрежи..................................222

8

background image

Промяна на основните мрежови настройки........................................................................223

Преглед и печат на мрежовите настройки....................................................................223
Включване и изключване на радиомодема..................................................................223

Промяна на разширените мрежови настройки...................................................................223

Задаване на скоростта на връзката..............................................................................223
Преглед на IP настройките.............................................................................................224
Промяна на IP настройките............................................................................................224
Възстановяване на мрежовите настройки....................................................................224

Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера на HP..........................................224

Д Инструменти за управление на принтера

Кутия с инструменти (Windows)...........................................................................................226
HP Utility (Помощна програма на HP) (Mac OS X)..............................................................226
Вграден уеб сървър..............................................................................................................226

За бисквитките................................................................................................................227
Отваряне на вградения уеб сървър..............................................................................227

Индекс.........................................................................................................................................238

Cъдържание

9